پوشش های رسانا با مقاومت شیمیایی (جایگزین GLASS LINE)

پوشش های رسانا با مقاومت شیمیایی (جایگزین GLASS LINE)

GLASS LINEپوشش های معدنی همانند لعاب هستند،که علاوه بر مقاومتهای بالای شیمیایی به علت ساختار کریستالی رسانا می باشند. این امر در خیلی از صنایع حائز اهمیت است. در مواردی که محلول خورنده در راکتور در حال واکنش است و از طرفی واکنش گرماگیر بوده و نیاز به انتقال حرارت از طریق دیواره راکتور و یا کویل حرارتی داخل راکتور را داریم، این پوشش بسیار کاربرد درجه) و همچنین خورندگی محلول داخل راکتور 150 دارد. در مواردی که انتقال حرارت و دمای لازمه خیلی بالا نمی باشد (کمتر از شدید نمی باشد، می توان از این پوشش که کار طراحی و ساخت آن در واحد تولیدی این شرکت انجام شده استفاده نمود. از مزیت بسیار کمتر می باشد. GLASS LININGهای این پوشش اجراء آسان آن است و هزینه آن در قیاس با