حوضچه های روباز ذخیره آب

حوضچه های روباز ذخیره آب

ایجاد یک مخزن آب موقت یا دائم بصورت روباز در صورت احداث با بتن با هزینه های فراوانی روبروست. از جمله این حوضچه ها ایجاد مخزن آبیاری قطره ای در باغهای صنعتی، ایجاد دریاچه و استخرهای مصنوعی و غیره است که توسط ژئوممبراین احداث سانتی متری بر روی هم جوش 10 over lap می گردد. این پوشش بصورت ورق لاستیکی با عرضهای متنوع تولید می گردد که با شده و در سطح زمین نصب می گردد.