الاستومرهای پلی یورتان و پلی یوریا

الاستومرهای پلی یورتان و پلی یوریا

بوده و در مدت چند ثانیه سخت می گردد. کاربرد این پوشش ها در نقاطی است FAST CURE این الاستومرها جزء پوشش های که زمان سخت شدن بسیار حائز اهمیت است نظیر خطوط لوله مدفون، شمعها و سازه های دریایی و غیره. اجراء این پوشش ها توسط ماشین آلات خاص صورت می گیرد و بسته به مواد آنها و نسبت اختلاط آنها نوع ماشین آلات متغیر است. ضمن اینکه این پوشش ها، مقاومتهای عالی فرسایشی، عدم نفود عوامل خورنده، خواص آب بندی و غیره دارند.