رابرلاینینگ

رابرلاینینگ

درصد در آن نگاهداری می شود انتخاب نوع 98در مورد مخازن و تأسیساتی که محلولهای شیمیائی قوی مانند اسید سولفوریک لاستیک و ایجاد OLD AGE پوشش بسیار محدود است. یکی از پوشش های مورد استفاده رابرلاینینگ است. این امر نیز به علت ترکهای سطحی بسیار محدود می باشد. در صورتیکه هیچ ماده شیمیایی در شرایط تعریف شده قابل استفاده نباشد از رابرلاینینگ استفاده می شود. این عملیات به دو صورت اجراء می گردد. - در روش اول لاستیک پخت نشده بر روی سطح اجراء گردیده و با تزریق بخار آنرا پخت می کنند که این امر در تجهیزات کوچک قابل اجراء است. - در روش دوم قطعات لاستیکی از پیش ساخته شده بر روی سطح چسبانده شده و درزهای آن توسط مواد مناسب مسدود می گردد. دقت اجراء در این پوشش بسیار مهم بوده که در صورت وجود معایب، نفوذ عواملی که بسیار خورنده می باشد، بلافاصله موجب آسیب می گردد.