پوشش های ED و PT

پوشش های ED و PT

وجود دارد که بدنه خودرو در آن EDدر صنعت رنگ آمیزی بدنه خودرو مخازن شستشو، جرم گیر، فسفاته و مخزن رنگ هم جزء این مجموعه است. پوشش این مخازن پوشش خاصی بوده که علاوه ED غوطه ور می گردد. ضمن اینکه مخازن رزرو رنگ نظر به وجود ولتاژ در بدنه خودرو این پوشش ها EDبر مقاومتهای شیمیایی و عدم چسبندگی رنگ روی سطح آنها، درخصوص رنگ مانند EDمی بایست در برابر نشت جریان مقاومت کافی داشته باشند. در صورت وجود نشت جریان فشار زیادی به تجهیزات خط رکتیفایرها آمده و ضخامت رنگ بدنه خودرو دچار نوسان می گردد.