گروه رنگ های دکوراتیو

تمایز این گروه از محصولات با دیگر گروه ها، فرآیند خشک شدن آنها بر روی سطح می باشد. پس از اعمال رنگ و لاک هواخشک بر روی سطح، خشک شدن به کمک اکسیژن موجود در هوا و طی فرآیند اکسیداسیون صورت می گیرد. در این گروه، دو محصول زیر توسط ماناپلیمر تولید و عرضه می شود.