پوشش های ED و PT

پوشش های ED و PT

در صنعت رنگ آمیزی بدنه خودرو مخازن شستشو، جرم گیر، فسفاته و مخزن رنگ ED وجود دارد که بدنه خودرو در آن غوطه ور می گردد. ضمن اینکه مخازن رزرو رنگ ED هم جزء این مجموعه است. پوشش این مخازن پوشش خاصی بوده که علاوه بر مقاومتهای شیمیایی و عدم چسبندگی رنگ روی سطح آنها، درخصوص رنگ ED نظر به وجود ولتاژ در بدنه خودرو، این پوشش ها می بایست در برابر نشت جریان مقاومت کافی داشته باشند. در صورت وجود نشت جریان فشار زیادی به تجهیزات خط ED مانند رکتیفایرها آمده و ضخامت رنگ بدنه خودرو دچار نوسان می گردد.