اجراء بتن، بتن سخت، بتن رنگی

اجراء بتن، بتن سخت، بتن رنگی

یکی دیگر از خدمات واحد اجرائی بتن ریزی و همچنین اجراء بتن سخت و بتن رنگی است. اجراء بتن سخت و بتن رنگی همزمان با بتن ریزی صورت گرفته و توسط ماله پروانه ای پرداخت می گردد. به جهت ضدآب شدن این نوع بتن می توان از لاکهای پلیمری پس از اجراء استفاده نمود.