اجرا F.R.P

F.R.Pمخفف واژه FIBER REINFORCED POLYMER می باشد. در این پوشش ها که به پوشش کامپوزیتی نیز شناخته می شوند رزین توسط الیاف تقویت می گردد و ماده مرکب سومی تولید می گردد که خواص آن با اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن یعنی رزین و الیاف آن متفاوت است. بسته به نوع کاربرد از رزین های متعددی در این صنعت شامل اپوکسی، پلی استر، وینیل استر استفاده می گردد. همچنین نوع الیاف و روش بافت آن نیز بنا به کاربردهای مختلف متفاوت است، که از جمله آن الیاف کربن، شیشه و غیره را می توان نام برد.