پر کردن درزهای انبساط بتن

پر کردن درزهای انبساط بتن

یکی از فعالیتهای این گروه اجراء و پرکردن درزهای انبساط می باشد. انتخاب مواد مناسب با توجه به نوع بستر به جهت چسبندگی، دوام و ماندگاری بسیار حائز اهمیت است. در مورد سطوح بتنی می بایست از مواد مناسبی استفاده گردد که دارای خواص الاستیک باشد و چسبندگی خوبی به سطح داشته باشد. همچنین در مورد درزهای فلزی مانند درز پلها علاوه بر چسبندگی، انبساط و انقباض بستر و شرایط جوی نیز باید مورد توجه قرار گیرد