آب بندی

آب به علت ماهیت و ساختار آن از کوچکترین منافذ نفوذ کرده که در موارد ناخواسته مطلوب نمی باشد تمامی دانش و هنر آب بندی به انتخاب ماده مناسب در هنگام اجراء خلاصه م یگردد. در حالتهایی که فشار آب بصورت منفی یا مثبت داریم انتخاب ماده مناسب و اجراء آن اهمیت ویژه ای دارد. تفاوت آب بندی با عایق رطوبتی در آن است که در عایقها می بایست جلوی نفوذ رطوبت گرفته شود ولی درپروژه های آببندی فشار مستقیم سیال بر روی پوشش وجود دارد ضمن اینکه درپاره ای موارد می بایست روی سطح مرطوب کارکرد و ایجاد سطح خشک عملاً مقدور نیست.