پوشش های ضدحریق

پوشش های ضدحریق

وظیفه این پوشش ها حفاظت از سطح زیرین است که در صورت تسری حریق و حرارت بالا تا زمان به کار افتادن سیستم اطفای حریق سازه دچار تخریب نگردد. در برخی از آتش سوزی ها در اثر حرارت تولید شده، سازه به ویژه سازه فلزی دفرمه گردیده و امکان ریزش تمامی دیوارها و سقف وجود دارد. این امر درخصوص مخازن نگهداری مواد شیمیایی خطرناک که دفرمگی سازه باعث نشت مواد شیمیایی و تولید صدمات جبران ناپذیر می گردد، بسیار حائز اهمیت است. پوشش های ضدحریق به سه نوع پایه آبی و پایه حلالی و پایه سیمانی می باشد. ضخامت آنها براساس مدت زمان مقاومت آنها در برابر حریق متفاوت اجراء میگردد. بعنوان مثال نوع پایه آبی آن در صورت رسیدن شعله های مستقیم آتش به آن بصورت فوم شده و پف می نماید و همچون عایق از سطح زیرین محافظت می کند.