الاستومرهای پلی یورتان و پلی یوریا

الاستومرهای پلی یورتان و پلی یوریا

این الاستومرها جزء پوششهای FAST CURE بوده و در مدت چند ثانیه سخت می گردد. کاربرد این پوشش ها در نقاطی است که زمان سخت شدن بسیار حائز اهمیت است نظیر خطوط لوله مدفون، شمعها و سازه های دریایی و غیره. اجراء این پوشش ها توسط ماشین آلات خاص صورت می گیرد و بسته به مواد آنها و نسبت اختلاط آنها نوع ماشین آلات متغیر است. ضمن اینکه این پوشش ها، مقاومت های عالی فرسایشی، عدم نفود عوامل خورنده، خواص آب بندی و غیره دارند.