رابرلاینینگ

رابرلاینینگ

در مورد مخازن و تأسیساتی که محلولهای شیمیائی قوی مانند اسید سولفوریک 98 درصد در آن نگاهداری می شود انتخاب نوع پوشش بسیار محدود است. یکی از پوششهای مورد استفاده رابرلاینینگ است. این امر نیز به علت OLD AGE لاستیک و ایجاد ترکهای سطحی بسیار محدود می باشد. در صورتیکه هیچ ماده شیمیایی در شرایط تعریف شده قابل استفاده نباشد از رابرلاینینگ استفاده می شود. این عملیات به دو صورت اجراء می گردد. - در روش اول لاستیک پخت نشده بر روی سطح اجراء گردیده و با تزریق بخار آنرا پخت می کنند که این امر در تجهیزات کوچک قابل اجراء است. - در روش دوم قطعات لاستیکی از پیش ساخته شده بر روی سطح چسبانده شده و درزهای آن توسط مواد مناسب مسدود می گردد. دقت اجراء در این پوشش بسیار مهم بوده که در صورت وجود معایب، نفوذ عواملی که بسیار خورنده م یباشد، بلافاصله موجب آسیب می گردد.