رنگ های ترافیکی

رنگ های ترافیکی به علائم افقی مشهورند که به جهت نشان دادن قوانین راهنمایی و راننده گی، مارک کردن منطقه، حریم بندی و غیره استفاده می گردد. رنگ های ترافیکی دارای تنوع بسیاری مانند رنگ ترافیکی سرد, رنگ ترافیکی دوجزئی، رنگ ترافیکی گرم و غیره بوده که این شرکت دو نوع سرد و دوجزئی آنرا تولید و اجراء می نماید. از رنگ ترافیک سرد برای خط کشی جاده ای و شهری و از رنگ دوجزئی برای خطوط عابر پیاده، مشخص نمودن حریم ایستگاه و غیره استفاده می گردد.