رنگهای مقاوم حرارتی

رزین هایی که در رنگ ها و پوشش های متداول استفاده می شود به علت ماهیت آلی خود توانایی تحمل دماهای بالا را ندارند بنابراین کاربرد آن ها در برخی محیط ها دچار محدودیت می شود. استفاده از رزین هایی با پایه معدنی می تواند این محدودیت را از بین ببرد.