اپوکسی فنولیک

رزینهای فنولیک از قدیمی ترین و پرمصرفترین پلیمرها محسوب می شوند که از واکنش بین ترکیبات فنول و فرمالدهید به وجود می آیند.