ارتباط چگالی کفپوش، قیمت و کیفیت محصول نهایی

ارتباط چگالی کفپوش، قیمت و کیفیت محصول نهایی

ارتباط چگالی کفپوش، قیمت و کیفیت محصول نهایی

ضخامت کفپوش های اپوکسی به طور معمول بین 2 الی 3 میلیمتر اجرا می شود. هر میلیمتر کفپوش اپوکسی برای یک متر مربع نیاز به یک لیتر از کفپوش دارد. حال فرض کنیم که کفپوش اپوکسی دارای چگالی بالایی باشد. مثلا 2 کیلوگرم بر لیتر. در اینحالت هر لیتر از کفپوش معادل 2 کیلوگرم خواهد بود. قیمت کفپوش ها براساس کیلوگرم داده می شود. پس برای هر میلیمتر کفپوش باید قیمت کفپوش در 2 ضرب شود و برای 3 میلیمتر کفپوش نیاز به 6 کیلوگرم کفپوش خواهد بود.
براین اساس هر چقدر چگالی کفپوش کمتر باشد، مقدار مصرف کفپوش اپوکسی کمتر خواهد بود. 
این موضوع حتما باید مدنظر قرار داده شود که در ارائه قیمت تنها قیمت اعلام شده نباید ملاک باشد و قیمت می بایستی به همراه چگالی اعلام گردد که بتوان قیمت نهایی مصرف مواد برای یک میلیمتر محاسبه شود.
همچنین موضوع دیگری که می توان از چگالی کفپوش ها برداشت کرد، کیفیت فرمولاسیون و مقدار مصرف فیلر در آن خواهد بود. هر چه چگالی یک کفپوش پایین تر باشد (بطور مععول بین 1.5 تا 1.7) کیفیت محصول مناسب تر، درصد رزین بالا و از حداقل میزان فیلر در فرمولاسیون استفاده شده و می توان برآورد کرد که کیفیت محصول نهایی مناسب تر باشد. این موضوع در لولینگ کفپوش نیز بسیار تاثیر گذار است.
در صورتی که چگالی یک کفپوش بالا باشد (بیش از 1.8)، مقدار مصرف فیلر بالا بوده و کیفیت افت خواهد کرد. در این حالت درصد رزین کمتر بوده و لولینگ کفپوش نیز ضعیف تر خواهد گردید.
به طور کلی جهت پیش بینی کیفی کفپوش ها و مقایسه آنها با یکدیگر، چگالی کفپوش می تواند معیاری برای این قضیه در نظر گرفته شود. بدیهی است که هر چه چگالی پایین تر باشد، قیمت محصول نیز بیشتر خواهد بود.

پی نوشت: اعداد اعلام شده مربوط به چگالی مخلوط کفپوش با هاردنر می باشد.