سیستم های پیشنهادی رنگ در محیط های مختلف صنعتی

سیستم های پیشنهادی رنگ در محیط های مختلف صنعتی

سیستم های پیشنهادی رنگ در محیط های مختلف صنعتی

سیستم های پیشنهادی رنگ مطابق با استاندارد ISO 12944 در محیط های مختلف صنعتی

در قسمت 6 استاندارد ISO 12944 معیارهای آزمایشگاهی برای ارزیابی سیستم رنگی و طول عمر آن طبق جدول زیر پیشنهاد شده است که براساس آن می توان جهت دستیابی به طول عمر مورد نیاز در محیط های مختلف صنعتی, تست های مربوطه را انجام داده و بر اساس نتایج بدست آمده سیستم مورد نظر را انتخاب نمود.
برای این محیط خورنده بایستی تست مقاومت در برابر مواد شیمیایی مطابق ISO 2812-1 انجام پذیرد و حداقل معیار پذیرش 168 ساعت برای هر سه محدوده طول عمر سیستم رنگی لازم می باشد.

سیستم رنگ


* برای این محیط خورنده بایستی تست مقاومت در برابر مواد شیمیایی مطابق ISO 2812-1 انجام پذیرد و حداقل معیار پذیرش 168 ساعت برای هر سه محدوده طول عمر سیستم رنگی لازم می باشد.

راهنمای جدول:
مثال: به منظور دست یابی به ماندگاری بین 5 تا 15 سال جهت محیط خورنده C5-M می بایستی سیستم پوششی 720 ساعت تست مه نمکی و 480 ساعت تست رطوبت اشباع را پاسخ گو بوده و تست غوطه وری در آب کاربردی ندارد.
با توجه به جدول تست ها و معیارهای آزمایشگاهی و نتایج آنها, سیستم های پیشنهادی براساس استاندارد ISO 12944 برای هر محیط خورنده به ترتیب زیر می باشد:

سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خورندگی C1/C2

سازه های فلزی در محیط های بسته

سیستم

لایه

نوع رنگ

تا 5 سال

5 تا 15 سال

بیش از 15 سال

ضخامت فیلم خشک (میکرون)

M1

آستر

زینک فسفات آلکیدی

50

80

-

رویه

آلکیدی

50

50

-

M2

آستر

سلف پرایمر اپوکسی

-

-

120

رویه

پلی یورتان

-

-

60

سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خورندگی C3

سازه های فلزی در محیط های باز


سیستم

لایه

نوع رنگ

تا 5 سال

5 تا 15 سال

بیش از 15 سال

ضخامت فیلم خشک (میکرون)

M3

آستر

زینک فسفات آلکیدی

80

-

-

رویه

آلکیدی

40

-

-

M4

تک لایه

سلف پرایمر اپوکسی

120

-

-

M5

آستر

سلف پرایمر اپوکسی

-

80

-

رویه

پلی یورتان

-

70

-

M6

استر

اپوکسی زینک ریچ

-

-

40

میانی

اپوکسی MIO

-

-

80

رویه

پلی یورتان

-

-

80


سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خوردگی C4

سازه های فلزی در محیط های باز


سیستم

لایه

نوع رنگ

5 تا 15 سال

بیش از 15 سال

ضخامت فیلم خشک (میکرون)

M7

آستر

سلف پرایمر اپوکسی

160

200

رویه

پلی یورتان

60

80

M8

آستر

اپوکسی زینک ریچ

40

40

میانی

اپوکسی MIO

100

120

رویه

پلی یورتان

60

80

M9

آستر

زینک ریچ اتیل سیلیکات

-

60

میانی

اپوکسی MIO

-

100

رویه

پلی یورتان

-

80

M10

آستر

فسفات روی اپوکسی

-

80

میانی

اپوکسی MIO

-

100

رویه

پلی یورتان

-

60


سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خوردگی C5-I

سازه های فلزی در محیط های باز


سیستم

لایه

نوع رنگ

5 تا 15 سال

بیش از 15 سال

ضخامت فیلم خشک (میکرون)

M11

آستر

اپوکسی زینک ریچ

50

60

میانی

اپوکسی MIO

100

140

رویه

پلی یورتان

50

60

M12

آستر

زینک ریچ اتیل سیلیکات

-

80

میانی

اپوکسی MIO

-

160

رویه

پلی یورتان

-

80

M13

آستر

فسفات روی اپوکسی

80

-

میانی

اپوکسی MIO

100

-

رویه

پلی یورتان

60

-


سیستم های مناسب جهت محیط هایی با خوردگی C5-M / محیط های دریایی

سازه های فولادی در محیط های باز


محیط های دریایی


سازه های مقاوم در برابر حرارت


سازه های مقاوم در برابر حرارت


سازه های غوطه ور در آب (به جز آب آشامیدنی) و یا مدفون در خاک


مدفون در خاک


سازه های غوطه ور در آب آشامیدنی