عوامل موثر در تعیین هزینه کفپوش اپوکسی توسط شرکت اپوکسی کار

عوامل موثر در تعیین هزینه کفپوش اپوکسی توسط شرکت اپوکسی کار

عوامل موثر در تعیین هزینه کفپوش اپوکسی توسط شرکت اپوکسی کار

بازدید از پروژه توسط شرکت اپوکسی

هنگامی که با یک شرکت اپوکسی کار تماس گرفته می شود تا در زمینه هزینه کفپوش اپوکسی اطلاعات کسب گردد، آن شرکت اپوکسی یا اجرای کفپوش اپوکسی را منوط به شرایط زیرآیند شما در نظر گرفته و هزینه کفپوش اپوکسی بر اساس آن اعلام می گردد.
شرکت اپوکسی کار معمولا افرادی را جهت بازدید از سطح زیرآیند شما به محل پروژه فرستاده تا از سطح کار شما بازدید کنند. با در نظر گرفتن اینکه شرکت اپوکسی را با توجه به تعداد لایه هایی که باید اجرا نماید تولید می کند، لذا هزینه کفپوش اپوکسی براساس بازدید بعمل آمده اعلام می گردد و یا براساس توافق صورت گرفته بین طرفین که چگونه زیرآیند تحویل داده شود مشخص می گردد.

پیش پرداخت پروژه در قرارداد شرکت اپوکسی

شرکت اپوکسی و سایر مواد مورد نیاز در اجرا را می بایستی براساس متراژ اعلام شده تولید نماید. در نتیجه قراردادهای اجرای کفپوش اپوکسی در اکثر مواقع به همراه پیش پرداخت بوده تا شرکت اپوکسی تولیدی را مختص متراژ اعلامی تولید نماید و جهت زمان اجرای پروژه آماده باشد. در صورتیکه یک شرکت اپوکسی یا اجرای کفپوش را کنسل اعلام نماید, پیش پرداخت بدلیل تولید مواد به سود پیمانکار ضبط خواهد شد.
در صورتی که یک شرکت اپوکسی تولیدی را با توجه به کنسلی اعلامی بخواهد خرید نماید می بایستی هزینه کل تولیدی را بر اساس هزینه اپوکسی به کیلوگرم محاسبه و مابقی مبلغ را واریز نماید تا اپوکسی تولیدی به آن شرکت تحویل داده شود. مشخص است که پیش پرداخت فقط بخشی از هزینه تولیدی خواهد بود.

تاثیر اسکان و خورد و خوراک در هزینه کفپوش اپوکسی

شرکت اپوکسی را معمولا در بسته بندی های حلب (20 لیتری) و هاردنر را در بسته بندی گالن (4 لیتری) آماده نموده و به محل پروژه ارسال می کند. هزینه کفپوش اپوکسی اعلام شده به کارفرما در اکثر موارد شامل تمامی مراحل تولید, ارسال, اجرا و ... می باشد و پیمانکار تنها هزینه ای که علاوه بر هزینه ی اعلامی می تواند درخواست نماید, هزینه اسکان و خورد و خوراک می باشد که در قرارداد ذکر خواهد شد. این هزینه مربوط به پیمانکارانی است که در شهری غیر از شهر مکان پروژه ساکن باشند و جهت اجرای پروژه نیاز به اسکان و خورد و خوراک خواهند داشت در غیر اینصورت هزینه اسکان و خورد و خوراک صفر خواهد بود.

شرکت اپوکسی

کسورات قانونی و مالیات برارزش افزوده

پروژه ها و قراردادهایی که شرکت اپوکسی کار ثبت می نماید شامل 9% مالیات برارزش افزوده خواهد شد. همچنین در هزینه کفپوش اپوکسی اعلام شده می بایستی 7.8 درصد بیمه در قسمت اجرایی لحاظ گردیده باشد و پیمانکار موظف است که پرسنل اجرایی خود را بیمه و مفاصا حساب را به کارفرما ارائه دهد.
قراردادهایی که در زمینه اجرای اپوکسی بسته می شود در دو بخش مجزا تنظیم می گردد. بخش اول مربوط به مواد و مصالح شرکت کفپوش کار بوده و بخش دوم مربوط به اجرای کفپوش می باشد. درصد مربوط به بیمه (7.8 درصد) تنها به هزینه اجرای کفپوش اپوکسی تعلق می گیرد.

شرایط پرداخت

از موارد دیگری که در قراردادهای کفپوش, شرکت اپوکسی کار مدنظر قرار می دهد شرایط پرداخت و همچنین شرایط تحویل نهایی پروژه می باشد. شرایط پرداخت به صورت کاملا مشخص و درصد بندی شده براساس میزان پیشرفت کار در نظر گرفته شده و طبق توافق در قرارداد کفپوش اپوکسی ذکر می گردد. هزینه کفپوش اپوکسی براساس شرایط پرداخت توافقی می تواند کم و یا زیاد گردد. اکثر قراردادهای کفپوش بعد از تحویل نهایی کار منجر به تسویه کامل می گردد مگر اینکه توافق بر روی شرایط پرداخت دیگری باشد.

شرایط تحویلی سطح پروژه و متراژ تحویلی ـ زمان اجرای کفپوش اپوکسی

یکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای کفپوش اپوکسی, طریقه تحویل دادن محل اجرای پروژه می باشد که در صورتیکه یک شرکت اپوکسی تولید شده را به محل اجرای کفپوش ارسال نماید, بتواند کل پروژه را یک جا شروع به کار کند و یا اینکه به صورت تکه تکه محل تحویل داده شود و پیمانکار مجبور شود پس از اتمام بخشی از کار سراغ قسمت دیگر پروژه برود. این موضوع بر روی تعداد روز کاری توسط پیمانکار تاثیر بسزایی دارد و در مقابل بر روی هزینه کفپوش اپوکسی اجرا شده نیز تاثیرگذار خواهد بود.

مدت زمان گارانتی

مدت زمان گارانتی کفپوش اپوکسی معمولا به مدت 12 ماه و در برخی قراردادها به طور خاص 24 ماه در نظر گرفته می شود. این مدت زمان گارانتی با توجه به سپری شدن یک فصل سرد و یک فصل گرم جهت انقباض و انبساط زیرآیند و در نتیجه کفپوش اپوکسی در نظر گرفته می شود و در صورتیکه در طول یک سال تغییری در کیفیت اجرایی حاصل نگردد، کفپوش اپوکسی درصورت نگهداری مناسب بین 10 الی 15 دوام خواهد داشت. این مدت زمان گارانتی در قراردادها ذکر شده و در صورتیکه 12 ماه اعلام گردد تاثیری در هزینه کفپوش اپوکسی نخواهد داشت.

جریمه تاخیر

پیمانکار اجرای کفپوش اپوکسی موظف است که در طول زمان اعلام شده در قرارداد با توجه به شرایط ذکر شده جهت تحویل محل اجرا, کفپوش را اجرا نموده و تحویل کارفرما نماید. به طور معمول در صورتیکه تاخیری در اجرا و تحویل پروژه انجام گردد به ازای هر روز تاخیر به میزان 0.1 درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

بطور کلی مواردی که در یک قرارداد کفپوش می بایستی به آن توجه شود موارد زیر می باشد:

  1. بازدید از سطح پروژه
  2. پیش پرداخت
  3. هزینه اسکان و خورد و خوراک
  4. کسورات قانونی و مالیات برارزش افزوده
  5. شرایط پرداخت
  6. شرایط تحویل سطح پروژه ـ زمان اجرای کفپوش اپوکسی
  7. مدت زمان گارانتی
  8. جریمه تاخیر