عیوب رنگ قسمت دوم

عیوب رنگ قسمت دوم

عیوب رنگ قسمت دوم

در دومین قسمت از سری مقالات عیوب رنگ به Bleeding، Blistering، Bloom، Bridging و Brush Marks می پردازیم.

.

Bleeding

Bleeding

توضیح: لکه دار شدن پوشش به علت نقوذ رنگ از لایه های زیرین به لایه رویه که باعث تغییر رنگ یا لکه دار شدن لایه رویی می شود. این مشکل عموما زمانی رخ می دهد که روی قیر سامانه های پوشش مثل آلکید اعمال می کنند. این اتفاق هم چنین برای رنگ های امولسیونی رخ می دهد.

علل احتمالی: Bleeding معمولا حاصل انحلال کامل یا جزیی پوشش زیرین در پوشش رویه است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که پوشش رویه حاوی حلال قوی باشد.

جلوگیری: از سامانه های پوشش سازگار استفاده کنید که لایه آستری مناسبی دارد.

تعمیر: لایه آلوده را پاک کرده و یک لایه آستری مناسب اعمال کنید که حل نشود.

Blistering

Blistering

توضیح: برامدگی های گنبدی شکل یا تاول در فیلم خشک رنگ همراه با کاهش چسبندگی به صورت موضعی. تاول ها می توانند شامل مایع، گاز یا کریستال باشند.

علل احتمالی: از بین رفتن چسبندگی موضعی به علت آلودگی های ناشی از روغن، چربی، نمک، خوردگی، رطوبت محبوس، حلال محبوس فشار بخار هیدروژن (در پوشش های با محافظت کاتدی) و پیگمنت های حل شونده. تاول زدگی اسمزی نیز در شرایط زیر آب می تواند رخ دهد.

جلوگیری: آز آمادگی سطح و نحوه اجرای مناسب اطمینان حاصل کنید. از سامانه پوششی مناسب استفاده کنید.

تعمیر: بسته به بزرگی و نوع تاول، نواحی برآمده یا کل رنگ را پاک کرده و مجددا پوشش را اعمال کنید.