لاک اپوکسی پلی آمین

لاک اپوکسی پلی آمین

لاک اپوکسی پلی آمین

نام محصوللاک اپوکسی پلی آمین

کد محصولEP 101

این محصول شفاف تمامی ویژگی های برشمرده برای اپوکسی پلی آمین پایه حلال را داراست و به جهت خواص مقاومتی اش در صنایع متنوعی کاربرد دارد.