ردیــــابـــی محصــولــات

کـاربـر گـرامـی چـنـانـچه از مـحصولات مــانــاپــلیمــر خــریــداری کــرده ایـد، جـهـت اطمـیـنـان از اصـالـت کـالا و دستـرسـی ســریــع و کــم هـــزیـنه بــه اطلاعـــات مـــحصـول می تــوانـیـد از سـیــستــم تـایـیـد بــارکـــد اسـتـفاده نــمایـیـد.جـهـت سـهـولـت در ایـن امـر اپــلیــکیــشــن مـانـاپـلـیـمر ویــژه نـسخه انــدرویـد نـیـز تـعـبـیـه شــده اســت کـه بـه سـادگـی مـی تـوانـیـد آن را دانـلـود کـرده و از آن برای اطمـیـنـان از اصـالـت کـالا و مـشخـصـات مـحصـول اسـتـفـاده نـمــایـیـد.

ایـن اپـلـکـیشـن یـک بـارکـدخـوان اسـت که در حـال تـوسـعه بـوده و نـسـخـه هـای بـعدی متـعـاقـبـا بـروزرســـانـی می گــردد.هـر یک از مـحصولات مـانـاپلیـمر دارای یک بـارکد اخـتصاصی می بـاشد کـه پـس از نصـب بـرنـامه و اسـکن کـردن آن، در هـر نقطه از ایـران به اطلاعات محصول دسـت خـواهیـد یـافـت. ضـمن ایـنـکه می تـوان از ایـن طـریق سـایـر اطلاعات را مبـادله کرد و سیستم نـوشـتاری و بورکـراسی کاغــذ از بین خـواهد رفـت.
ایـن اپـلـکـیشـن یـک بـارکـدخـوان اسـت که در حـال تـوسـعه بـوده و نـسـخـه هـای بـعدی متـعـاقـبـا بـروزرســـانـی می گــردد.هـر یک از مـحصولات مـانـاپلیـمر دارای یک بـارکد اخـتصاصی می بـاشد کـه پـس از نصـب بـرنـامه و اسـکن کـردن آن، در هـر نقطه از ایـران به اطلاعات محصول دسـت خـواهیـد یـافـت. ضـمن ایـنـکه می تـوان از ایـن طـریق سـایـر اطلاعات را مبـادله کرد و سیستم نـوشـتاری و بورکـراسی کاغــذ از بین خـواهد رفـت.